MIOT "C"
ur. 28-02-1979
CEZAR z Padoku
CYRUS z Padoku
CENRYSA z Padoku
CYTRA z Padoku

CUMA z Padoku
CZATA z Padoku

 

RINGO v. Kyffhšuser ARABELLA z Dworu Natalii
CHAMPION POLSKI CHAMPION POLSKI
4 x CACIB

RODOW”D

RINGO v. Kyffhauser HASSO v. Mosigkau CARUSO v. Steinfurth
BESSI v.d. Mosigkau
JESSY v. Kyffhauser WIDU v.d. Reeporbahn
ANTJE v. Thummlitzwald
ARABELLA z Dworu Natalii CARLO Lacrima DINGO v. Grashof
CENTA
CENRYSA Vanberote KONDOR v. Rauentein
BEATRIX v. Roten Feld